Ochrana osobních údajů

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Používání těchto webových stránek podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti HOMOLA holding s.r.o. se sídlem Vratimovská 624/11, Ostrava – Kunčičky, PSČ 71800, IČ: 06519091, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 72201 (dále jen „Provozovatel“). Tato společnosti je pro účely GDPR (ochrany osobních údajů) vedena jako Správce dat, tak též jako Zpracovatel dat.

OCHRANA SOUKROMÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA

Přijetím těchto zásad ochrany soukromí a bezpečnostní politiky Provozovatel informuje své uživatele o tom, jakým způsobem shromažďuje, uchovává a používá osobní údaje. Naším záměrem je při shromažďování a používání osobních údajů najít rovnováhu mezi našimi obchodními zájmy a odůvodněným zájmem našich uživatelů chránit své soukromí.
Provozovatel si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, které nashromáždí o uživatelích (dále jen uživatelé) svých webových stránek (dále jen webové stránky). Osobní údaje zahrnují, ovšem nejsou omezeny na, uživatelská data, jako jsou např. jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uživatelů. Provozovatel hodlá analyzovat a utilizovat uživatelská data za účelem účinnější optimalizace uživatelského komfortu a seznámení uživatelů s novými příležitostmi a výhodami.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ

Udělení souhlasu se zpracováním
Návštěvník může udělit souhlas se zpracováním osobních i dalších údajů Provozovateli za zde uvedených podmínek, a to několika způsoby:
◦ zaškrtnutím pole v registračním/kon­taktním formuláři na serverech Provozovatele
◦ zasláním žádosti e-mailem
◦ při zaslání údajů k výběrovému řízení uchazeče o zaměstnání
Rozsah údajů
Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Návštěvníka (fyzické osoby) v rozsahu, v jakém je zadal při registraci, osobně, písemně, telefonicky či jiným způsobem. Návštěvník nesmí zadávat jiné osobní údaje, než vlastní, kterých je Subjektem osobních údajů.
Účel zpracování údajů
Při použití kontaktního formuláře nebo jiném kontaktu shromažďuje Provozovatel Vaše osobní údaje, které jste při té příležitosti poskytli, a to za účelem vedení jejich evidence, uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností Provozovatelem. Zde můžete vyjádřit souhlas s tím, že Provozovatel bude shromažďovat a používat Vaše osobní údaje takovým způsobem, jak je uvedeno v aktuální verzi zásad ochrany osobních údajů. V případě změny této politiky uveřejníme novou verzi na webových stránkách; proto se vždy ujistěte, že máte k dispozici tu nejaktuálnější verzi zásad ochrany osobních údajů. Předání osobních údajů není povinné, avšak bez souhlasu s jejich zpracováním není Provozovatel schopen patřičnou službu poskytnout.
Při vyplňování kontaktních formulářů, jejichž cílem je předání osobních údajů třetímu subjektu (poskytnutí hypotečního poradce, aj.) je pak také konkrétní subjekt veden jako Příjemce osobních údajů, popřípadě za jistých podmínek i jako Zpracovatel dat se všemi povinnostmi ze zákonů vyplývajících (zákon č. 101/2000 Sb., nařízení (EU) 2016/679). Tento subjekt je vždy pod každým formulářem uveden včetně účelu předání osobních údajů. Každý pověřený subjekt se zavazuje tyto osobní údaje použít a uložit pouze na dobu nezbytně nutnou, a to výhradně ke kontaktování žadatele za účelem předání informace ke konkrétnímu poptávanému zboží či služby z jeho nabídky. Dále je subjekt povinen po vyzvání Provozovatele předané osobní údaje bez prodlevy kompletně a nevratně vymazat. Subjekt nemá oprávnění předat osobní údaje uživatele třetí osobě či dalšímu Příjemci či Zpracovateli dat bez písemného souhlasu uživatele či Provozovatele. I v tomto případě je pak subjekt povinen zajistit kompletní vymazání předaných osobních údajů žadatele o nemovitost/služ­bu, pokud jej k tomu Správce dat vyzve. Jestliže vyjádří uživatel také zájem o informace k dalším službám (např. poskytnutí hypotečního či jiného financování) je Provozovatel oprávněn tyto osobní údaje předat třetímu subjektu za účelem vypracování vyžádané nabídky pro uživatele.
Naše webové servery rovněž shromažďují informace o názvech domén návštěvníků webových stránek. Jedná se o souhrn informací, které slouží k měření počtu návštěv, průměrného času stráveného na webových stránkách, evidenci zobrazených stránek apod. Doba zpracování údajů
Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje Návštěvníka po dobu trvání registrace jeho účtu, avšak nejdéle po dobu 10 let od posledního přihlášení, kontroly nebo aktualizace údajů Návštěvníkem či od doby posledního uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů od Návštěvníka.

CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Provozovatel neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje, jakými jsou například informace o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském a filozofickém vyznání, členství v odborech, dále o zdravotním stavu či sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob.

PŘENOS OSOBNÍCH INFORMACÍ

V závislosti na zemi, v níž se nacházíte, mohou být vaše osobní informace přenášeny do jiné země za účelem uchování a zpracování údajů. Když přenášíme osobní informace, přenášíme je v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, jako je směrnice EU o ochraně údajů a jiné zákony o ochraně údajů konkrétní země.

REMARKETING / RETARGETING

Pro účely remarketingu Provozovatel shromažďuje soubory cookie uložené v prohlížeči návštěvníka webu. Remarketing je zajištěn firmami Google, Facebook a Seznam a.s. k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv návštěvníka stránek Provozovatele. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve Vyhledávání Google, Vyhledávací síti Google, v Obsahové síti Google prostřednictvím reklamní sítě Google DoubleClick Ad Exchange, ve Vyhledávací síti SEZNAM a.s. a v Obsahové síti Seznam prostřednictvím reklamní sítě Sklik. Dodavatelé z řad třetích stran využívají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na daném webu, **Odhlásit se remarketingu můžete na stránkách dodavatelů: **
◦ Google.com: Nastavení reklam společnosti Google
◦ Obecné odhlášení od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran: na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative http://optout.networkadvertising.org/?c=1!/.

COOKIES

Na webových stránkách Provozovatele jsou používány soubory typu cookie. Pokud budou cookies deaktivovány v prohlížeči, nebudete dále moci využívat všechny interaktivní prvky našich webových stránek. Většina novějších webových prohlížečů (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome apod.) nabízí možnost kontroly uložených cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. V rámci nastavení svých prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

BEZPEČNOST

Provozovatel shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro účely uvedené v těchto zásadách a používá patřičné bezpečnostní technologie, kterými zajišťuje bezpečnost, integritu a ochranu soukromí u všech osobních údajů. Veškeré osobní údaje poskytnuté Provozovateli jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Provozovatel nemůže díky povaze prostředí internetu zcela zaručit bezpečnost informací, které uživatelé na weby Provozovatele vloží. Není možné proto zaručit, že prolomením bezpečnostních opatření Provozovatele, že k poskytnutým informacím není možné získat přístup či dále zveřejněny, pozměněny nebo smazány. Provozovatel však používá taková bezpečností opatření, které jsou obecně doporučená k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům. Citlivé osobní údaje mohou být chráněny heslem. Každý uživatel nese odpovědnost za chránění svého hesla v tajnosti. Uživatelé berou na vědomí, že data z formulářů, e-maily a další typy komunikace s Provozovatelem nejsou šifrovány. Doporučuje nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných či citlivých informací.

PRÁVA UŽIVATELE

Uživatel má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu nebo odstranění osobních údajů, právo žádat Provozovatele o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele. Tyto práva mohou uživatelé uplatnit prostřednictvím dopisu, e-mailu na sekretariat@hholding.cz či kontaktního formuláře na www.hholding.cz. Uživatel je oprávněn kdykoli Provozovatele prostřednictvím e-mailu, odeslaného z adresy, kterou použil při registraci požádat Provozovatele o informace o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Provozovatel v případě opakovaných šikanózních žádostí oprávněn požadovat náhradu důvodněně vynaložených výdajů. V případě podezření na neoprávněné použití Vámi poskytnutých údajů máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

ZMĚNA

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, a to způsobem jejich aktualizace na webových stránkách. Dnem zveřejnění aktuální verze zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách Provozovatele vstupuje v platnost takováto aktuální verze zásad ochrany osobních údajů. Všechny předchozí publikované verze jsou v okamžiku publikování neplatné.

DALŠÍ INFORMACE

Máte-li otázky ohledně těchto zásad, kontaktujte nás. Toto znění Zásad ochrany osobních údajů je platné od 1. srpna 2018.

ZMĚNA NASTAVENÍ COOKIES

Změna nastavení cookies